fbpx

NEW

CZERWIEC 2024 – OTWARTE STANOWISKA

Rozpocznij czerwiec z nowymi możliwościami kariery! Każdy dzień otwiera przed nami nowe możliwości, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie coś specjalnego - nowe oferty pracy w czerwcu 2024! W tym miesiącu współpracujemy z różnymi partnerami, od wiodących korporacji po...

Najważniejsze wydarzenia IT i konferencje technologiczne w Polsce w 2024 roku

Najważniejsze wydarzenia IT i konferencje technologiczne w Polsce w 2024 roku Świat IT wciąż dynamicznie się rozwija, a Polska nie tylko nadąża za światowymi trendami, ale również odgrywa ważną rolę na arenie międzynarodowej. W naszym kraju z roku na rok kalendarz...

APRIL 2024 – HOT VACANCIES

Welcome Spring with New Job Opportunities! Isn't it the perfect time to refresh your career? The weather is getting more beautiful every day, and we have also prepared something special - a variety of new job offers! This month we have the pleasure of working with a...

info@itselecta.com

Trendy i nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej w Polsce

cze 6, 2024Uncategorized0 komentarzy

A man sits on a chair with his hands folded behind his head

Trendy i nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej w Polsce

Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na sposób, w jaki funkcjonujemy zawodowo, w wyniku czego nastąpiły znaczące zmiany w pracy zdalnej i hybrydowej. Firmy na całym świecie, w tym w Polsce, zaczęły dostrzegać zalety pracy zdalnej. Jednocześnie zostały zmuszone do dostosowania się do zmieniających się wymagań modeli pracy zdalnej i hybrydowej. Przyjrzyjmy się najnowszym trendom, wyzwaniom i zmianom zachodzącym na polskim rynku pracy w oparciu o najnowsze dane i spostrzeżenia ekspertów branżowych.


Definicje pracy zdalnej w Polsce

Jedną z kluczowych nowych kwestii jest definicja pracy zdalnej i okazjonalnej pracy zdalnej. Polskie prawo pracy formalnie uznaje te pojęcia, co tworzy ramy prawne dla pracodawców i pracowników.

Zgodnie z art. 6718 Kodeksu pracy „Praca może być wykonywana w całości lub w części w miejscu wyznaczonym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna)”.

Kodeks pracy przewiduje zarówno całkowitą pracę zdalną, jak i hybrydową pracę zdalną, tj. pracę wykonywaną częściowo w domu, a częściowo w firmie, w zależności od potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy zyska również nowe uprawnienie do wnioskowania do pracodawcy o maksymalnie 24 dni pracy zdalnej w roku, tzw. okazjonalnej pracy zdalnej. Nowe zmiany przyczyniają się zatem do większej elastyczności wykonywanej pracy.

Oprócz tych pozytywnych zmian, pracodawców czekają jednak nowe obowiązki i zasady wykonywania pracy na odległość, w szczególności w zakresie świadczenia pracy zdalnej przez pracowników.


Zmiany w zakresie obowiązków pracodawców

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej nakładają na pracodawców nowe obowiązki, w tym m.in. w zakresie tworzenia regulaminów pracy: polityk i wytycznych dotyczących pracy zdalnej, tworzenia procedur dotyczących danych osobowych i ich ochrony, wdrażania protokołów BHP czy zmiany umów z pracownikami.

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia niezbędnych materiałów i narzędzi pracy, w tym sprzętu technicznego, do pracy zdalnej oraz do pokrycia kosztów z nią związanych swoim pracownikom. Przepisy dotyczące pracy zdalnej przewidują również możliwość korzystania przez pracownika z prywatnych narzędzi pracy, takich jak laptop, w przypadku gdy obie strony stosunku pracy wyrażą na to zgodę. W takim przypadku pracownikowi zdalnemu przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości uzgodnionej z pracodawcą.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnić pracownikowi, którego praca wykonywana jest zdalnie, szkolenia i pomoc techniczną niezbędną do wykonywania pracy.

Praca zdalna pracownika wiąże się z kosztami, np. koniecznością pokrycia wydatków takich jak rachunki za energię, których wyliczenie może być trudne. Pracodawcy powinni brać w tej kwestii pod uwagę ceny rynkowe oraz ilość materiałów i narzędzi zużywanych do pracy zdalnej w Polsce.


Warunki określenia pracy zdalnej

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo wnioskować o zmianę warunków umowy w przypadku pracy zdalnej. Pracodawca może zażądać od pracownika pracy w warunkach pracy zdalnej w określonych sytuacjach. Może to dotyczyć sytuacji, w której pracodawca tymczasowo nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pracy.

Pracownicy również mają swoje prawa i mogą wnioskować o pracę zdalną w określonych okolicznościach, tj. ciąża, pracownik wychowujący dziecko poniżej 4 roku życia lub pracownik nadzorujący opiekę nad innym członkiem rodziny z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zarówno pracownik zdalny, jak i pracodawca mają prawo zrezygnować z pracy na odległość na rzecz pracy na miejscu. Wspólnie powinni wówczas ustalić termin przywrócenia warunków pracy na tradycyjnych zasadach.

Pracownik, który chce pracować zdalnie, może wykonywać pracę w różnych lokalizacjach, o ile każda z nich zostanie zatwierdzona przez pracodawcę. W przypadku zmiany miejsca pracy, pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę.


Zmieniający się rynek pracy w Polsce: Trendy i spostrzeżenia dotyczące pracy z domu

W ostatnich latach rynek pracy w Polsce doświadczył znaczących zmian, na które wpływ miały globalne trendy i lokalna dynamika. Przyjrzyjmy się obecnym tendencjom w polskim środowisku pracy, opierając się na najnowszych danych, aby podkreślić kluczowe zmiany i wschodzące trendy.


Polityka pracy i praca zdalna w Polsce: Wnioski z ostatniego spotkania branżowego

Jako agencja rekrutacyjna w Polsce jesteśmy częścią różnych stowarzyszeń biznesowych. W maju dołączyliśmy do rozmowy z innymi firmami (około 40) działającymi na polskim rynku.

Oto wnioski z tego spotkania:

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy tylko 11,9% firm zmieniło swoją politykę pracy, co wskazuje na stosunkowo stabilne podejście pomimo szerszych trendów w branży.

Brak zmian: 88.1%
Wprowadzono zmiany: 11,9%

Ta stabilność może wynikać z faktu, że firmy dostosowały już swoje polityki na wcześniejszych etapach pandemii lub są ostrożne we wprowadzaniu dalszych zmian.

Elastyczność pracy z zagranicy

Jeśli chodzi o liczbę dni, w których pracownicy mogą pracować za granicą w ciągu roku, odpowiedzi wskazują na ostrożne podejście:

NIE DOTYCZY: 54,8%
Do 30 dni roboczych rocznie: 16.7%
Do 20 dni roboczych rocznie: 11.9%
Do 15 dni roboczych rocznie: 4.8%
Do 10 dni roboczych rocznie: 2.4%
Do 2 miesięcy w roku: 2.4%
Do 3 miesięcy w roku: 2.4%
Do 6 miesięcy rocznie: 2.4%
Bez ograniczeń: 2,4%

Znacząca większość albo nie zezwala na pracę z zagranicy, albo nie określiła polityki w tym zakresie (nie dotyczy). Jednak zauważalny segment, 16,7%, oferuje do 30 dni, co odzwierciedla elastyczne, ale kontrolowane podejście.

Problemy z lokalną i korporacyjną polityką pracy z biura

Wyzwania pojawiają się przy dostosowywaniu lokalnych i korporacyjnych polityk pracy z biura, przy czym 28,6% respondentów zgłosiło problemy.

Osoby zgłaszające problemy wymieniają przede wszystkim zwiększone odejścia i wyzwania związane z potencjalnym niesprawiedliwym traktowaniem na mocy prawa pracy.

Trendy w pracy zdalnej

Zakres w pełni zdalnej pracy jest bardzo zróżnicowany:

Poniżej 10% w pełni zdalnie: 57.1%
10-20% w pełni zdalnie: 21,4%
40%+ w pełni zdalnie: 14.3%
21-30% w pełni zdalnie: 4.8%
31-40% w pełni zdalnie: 2,4%

Rozkład ten pokazuje, że chociaż praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna, znaczna część siły roboczej nadal działa głównie z biura.

Zachęty do pracy w biurze

Aby zachęcić do pracy w biurze, niektóre firmy oferują benefity:

Tak: 43,9%
Nie: 56,1%

Nieznaczna większość (56,1%) firm nie oferuje konkretnych korzyści ani zachęt do pracy biurowej, co może odzwierciedlać zmianę w kierunku doceniania pracy zdalnej jako części standardowego doświadczenia pracownika.

Częstotliwość pracy w biurze

Większość pracowników pracuje z biura 1-3 dni w tygodniu (66,7%), co sugeruje silną preferencję dla hybrydowych modeli pracy, które równoważą pracę zdalną z obecnością w biurze. 19% pracowników pracuje z biura 1-3 dni w miesiącu. Tylko niewielka część (4,8%) pracuje z biura 4-5 dni w tygodniu.

Trend ten podkreśla dominujący model hybrydowy, w którym pracownicy dzielą swój czas między domem a biurem.

Hybrydowy model pracy

Stosowane hybrydowe modele pracy różnią się między sobą:

Jednolite zasady dla wszystkich: 45,2%
Elastyczne w oparciu o zespoły: 40.5%
Polityka stosowana globalnie: 31%
Zależne od roli: 26,2%
W pełni elastyczne: 7,1%
Inne: 7.1%

Istnieje wyraźna preferencja dla uniwersalnych zasad lub elastyczności opartej na zespole, przy czym mniejszy odsetek oferuje pełną elastyczność.

Trendy w pracy biurowej (2021-2024)

Frekwencja w biurze waha się, ale wykazuje stopniowy wzrost:

Maj 2021: 5,6%
Maj 2022: 21%
Maj 2023: 24,7%
Maj 2024: 24,6%

Prognoza na czerwiec 2024: 25,6%

Średni dzienny odsetek pracowników pracujących z biura systematycznie wzrastał z 5,6% w maju 2021 r. do 24,6% w maju 2024 r., z prognozą 25,6% w czerwcu 2024 roku. Trend ten sugeruje stopniowy powrót do środowisk biurowych, choć w umiarkowanym tempie.

Spojrzenie z perspektywy branży IT

W kontekście branży IT, która odgrywa ważną rolę w Polsce, widoczne są różne podejścia i preferencje pracowników. Według raportu Bulldogjob 2023, 65% pracowników IT biorących udział w badaniu pracowało zdalnie, a 27% w modelu hybrydowym. Ponad połowa, bo 54% ankietowanych, wskazuje pracę zdalną jako preferowany tryb pracy, a tylko 9% pracuje w pełni z biura. Na pytanie o liczbę dni, w których respondenci chcieliby pracować zdalnie, 54% odpowiedziało, że codziennie, 29% 3-4 dni, a tylko 3,6% stwierdziło, że nie chce pracować zdalnie. Wyniki te wskazują, że większość kandydatów w tej branży preferuje elastyczne formy pracy, takie jak praca hybrydowa, która pozwala im na pewną swobodę w wyborze miejsca pracy.

Istnieją zawody, w których tendencja do pracy zdalnej jest wyższa niż w innych. Ze względu na charakter niektórych stanowisk, praca zdalna może być lepszym wyborem, który wpływa na wydajność i przepływ pracy pracownika. Jednak w niektórych zawodach nadal istnieje potrzeba interakcji twarzą w twarz, co wpływa na decyzje o pracy na miejscu. Dlatego warto, aby pracodawcy słuchali i brali pod uwagę możliwości i preferencje swoich pracowników podczas pisania umów o pracę.

Z drugiej strony, z perspektywy firm, praca na miejscu może często okazać się bardziej pożądanym wyborem. Z naszych własnych obserwacji wynika, że większość pracodawców zdecydowała się na całkowity lub częściowy powrót do biura po pandemii.

Podsumowanie

Polski rynek pracy charakteryzuje się ostrożnym podejściem do pracy zdalnej i hybrydowej, z naciskiem na ustrukturyzowaną politykę i stopniową adaptację do nowych modeli pracy. Podczas gdy większość firm nie zmieniła ostatnio swojej polityki pracy, istnieje wyraźny trend w kierunku modeli hybrydowych i zrównoważonego podejścia do obecności w biurze. Firmy koncentrują się na rekrutacji, zatrzymywaniu pracowników i utrzymywaniu pozytywnej kultury pracy w obliczu tych zmian.

Zauważalna jest dynamiczna transformacja w sposobie, w jaki pracujemy. Praca zdalna i hybrydowa stają się coraz bardziej powszechne, a odpowiednie regulacje są kluczem do zapewnienia płynności i bezpieczeństwa tego procesu. Wyzwaniem dla pracodawców i pracowników jest zrównoważenie elastyczności z potrzebą interakcji społecznych.

W ITSelecta Recruitment wspieraliśmy firmy w rekrutacji talentów na stanowiska w pełni zdalne, hybrydowe i stacjonarne. Jesteśmy gotowi pomóc również Twojej firmie, dostosowując proces rekrutacji do jej specyficznych potrzeb, zarówno w biurze, jak i poza nim.